Pravidla hlasování
pro rok 2018
(dále jen „pravidla hlasování“)

1. PROJEKT ŽIVÉ STUDÁNKY

Dlouhodobým cílem společnosti PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem Kolbenova 50/510, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354 (dále jen „společnost PEPSICO“) je podpora přírodních vodních zdrojů. Hlavním cílem v této oblasti je projekt s názvem ŽIVÉ STUDÁNKY. V rámci tohoto projektu plánuje společnost PEPSICO zrealizovat v období roku 2018 rekonstrukci celkem sedmi studánek v sedmi vybraných krajích České republiky.

O tom, kde konkrétně se budou studánky rekonstruovat, rozhodne svým hlasováním široká veřejnost. Na základě celkového výsledku hlasování budou vybrány studánky s nejvyšším počtem hlasů, které budou následně zrekonstruovány.

2. POŘADATEL HLASOVÁNÍ A TECHNICKÝ SERVIS HLASOVÁNÍ

Pořadatelem hlasování je společnost PEPSICO CZ s.r.o., se sídlem Kolbenova 50/510, 190 00 Praha 9, IČ: 48587354, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 18017 (dále jen „pořadatel“ nebo „společnost PEPSICO“).

Technický servis zajišťuje Etnetera Motion s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Prague 7 - Holešovice, IČ: 02832020 (dále jen „Etnetera“).

Výběr výherců zajišťuje společnost PEPSICO a Etnetera.

Distribuci výher zajišťuje společnost Botticelli, spol. s.r.o., se sídlem Praha 4, Ke Krčské stráni 612/1, PSČ 14000, IČ: 62577352 (dále jen „Botticelli“).

3. TERMÍN KONÁNÍ HLASOVÁNÍ

Hlasování probíhá v období od 1. 5. 2018 (00:00:00) do 30. 6. 2018 (23:59:59) včetně (dále jen „doba konání hlasování“), a to na webových stránkách www.zivestudanky.cz (dále jen „webové stránky“).

4. PODMÍNKY ÚČASTI NA HLASOVÁNÍ

Hlasování se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let, která má adresu pro doručování na území České republiky, a která se řádně zaregistruje způsobem dále uvedeným v těchto pravidlech hlasování a vyjádří souhlas s těmito pravidly (dále jen „hlasující“). Osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce.

5. HLASOVÁNÍ

Veřejnost může hlasovat prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách www.zivestudanky.cz.

5.1. Hlasování na webových stránkách

Hlasovat na webových stránkách je možné vyplněním webového formuláře, resp. skrz autorizaci profilu na sociální síti Facebook (dále jenom „digitální hlas“) nebo formou webového formuláře spolu s fotografií.

V případě digitálních hlasů je zcela na hlasujícím, pro jaké soutěžné studánky ve vybraných krajích bude hlasovat. Za celou dobu hlasování má každý účastník hlasování jeden hlas k dispozici skrze svůj profil na sociální síti Facebook a druhý prostřednictvím vyplnění webového formuláře. Hlasovat lze každým způsobem maximálně jednou. Všechny případné další pokusy jednoho hlasujícího o zaslání dalšího hlasu prostřednictvím webového formuláře nebo Facebook profilu nebudou do hlasování zařazeny a jsou neplatné.

Hlasující dle instrukcí na webových stránkách vybere prostřednictvím hlasovací mapy v daném kraji jednu vybranou studánku, pro kterou chce hlasovat. Pro hlasování se přihlásí na svůj profil na sociální síti Facebook (dále jen „profil“) skrz ikonu nebo vyplní dle instrukcí webový formulář na hlasování (dále jen „webový formulář“). Tento webový formulář po vyplnění odešle. Webový formulář obsahuje k vyplnění povinné údaje jako je jméno, příjmení, emailovou adresu hlasujícího a políčko se souhlasem s pravidly hlasování. Po vyplnění a odeslání webového formuláře bude každému hlasujícímu automaticky na jím vyplněnou emailovou adresu zaslána žádost o potvrzení hlasování. Pro úplnost hlasování musí každý hlasující tuto žádost o potvrzení hlasování ještě potvrdit proklikem na unikátní odkaz v emailu. Hlasování, které není potvrzeno přes email, není platné.

Druhou možností pro hlasujícího je hlasování přes jeho Facebook profil, na který se se přihlásí skrze ikonu Facebooku. Aby byl hlas platně započítán, musí hlasující následně dle zobrazovaných instrukcí potvrdit svojí volbu konkrétní soutěžní studánky.

Hlasovat je možné i zasláním autentické vlastní fotografie z místa té konkrétní studánky, pro kterou účastník hlasování hlasuje. Tato forma hlasování má váhu 10 hlasů pro zvolenou studánku a soutěžící se tím zapojuje do soutěže o hodnotnější ceny /viz bod. 7/. Pro započítaní hlasů je třeba, aby konkrétní soutěžní studánka byla na fotografii nepochybně identifikovatelná a aby stejně tak byl na fotografii identifikovatelný samotný účastník. Vyloučeny jsou zejména fotografie nejasné, bez obličeje účastníka apod. Hlasováním autentickou fotografií může hlasující hlasovat jednou za každý kraj za celou dobu hlasování. Pokud se v průběhu ověřování zjistí, že fotografie není z místa soutěžní studánky, pro kterou bylo hlasováno nebo pokud nebude soutěžící na fotografii jasně viditelný, hlasy nebudou započítány a fotografie nebude zařazena do soutěže o výhry.

Zasláním fotografie hlasující potvrzuje, že je jejím autorem a poskytuje svůj souhlas s jejím zveřejněním na webových stránkách a v médiích, propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží po dobu 1 roku od ukončení soutěže všemi způsoby na území České republiky, bez množstevního omezení.

Neplatné jsou webové formuláře vyplněné v rozporu s instrukcemi uvedenými na webových stránkách a webové formuláře doručené pořadateli mimo dobu konání hlasování. Hlasy zaslané prostřednictvím neplatných webových formulářů jsou rovněž neplatné.

Z akce jsou zásadně vyloučeny fotografie, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování fotografií neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit ze soutěže fotografie, které jsou dle jeho rozhodnutí z jakéhokoliv důvodu nevhodné, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Totéž platí i o fotografiích technicky pro soutěž nepoužitelných.

5.2. Způsob sčítání hlasů

Hlasy pro jednotlivé studánky zaslané prostřednictvím webových stránek budou průběžně sčítány a aktualizovány na webových stránkách každý kalendářní den

V případě hlasování prostřednictvím fotografie budou hlasy přičteny a fotografie zveřejněny na webových stránkách po ověření jejich platnosti do dvou kalendářních dnů.

Konečný a ověřený součet hlasů bude podkladem pro stanovení vítězných studánek.

5.3. Výběr vítězných studánek (způsob řešení při shodném počtu hlasů)

Do soutěže jsou vždy vybrány tři konkrétní studánky v sedmi krajích České republiky. V každém kraji bude stanovena jedna vítězná studánka, a to způsobem uvedeným níže v bodě 6 těchto pravidel hlasování.

Vítězné studánky budou v každém kraji určeny na základě nejvyššího počtu získaných hlasů. V případě shodného počtu získaných hlasů rozhoduje vždy dřívější čas posledního zaslaného hlasu ve prospěch vítězné studánky.

5.4. Zveřejnění výsledků hlasování

Výsledky hlasování budou zveřejněny ihned po skončení doby konání hlasování, nejpozději do 15. 7. 2018, a to na webových stránkách akce.

5.5. Garance realizace rekonstrukce studánky

Vyhlášení vítězných studánek v jednotlivých krajích zavazuje společnost PEPSICO k zahájení jednání s příslušnými orgány místní správy, popř. samosprávy o realizaci projektu, nezavazuje ji však k samotné realizaci rekonstrukce. Společnost PEPSICO si vyhrazuje právo nerealizovat rekonstrukci vítězné studánky obzvlášť v případě, že nebude možné v místě realizace rekonstrukci uskutečnit vzhledem k nepříznivým podmínkám půdy a jiných přírodních vlivů nebo v případě neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany orgánů místní správy, popř. samosprávy či vlastníka pozemku nebo v jiných odůvodněných případech.

Pokud nastane situace popsaná výše a společnost PEPSICO nebude moci v místě vítězné studánky realizovat rekonstrukci, realizace rekonstrukce bude společností PEPSICO přidělena náhradní studánce. Náhradní studánkou se stává ta studánka, která získala v konečném součtu všech hlasů bezprostředně po vítězné studánce nejvyšší počet hlasů.

6. PŘEHLED STUDÁNEK

Jednotlivé studánky budou v rámci hlasování rozděleny podle krajů, ve kterém se nacházejí. Pro rok 2018 byly vybrány tyto kraje:

1. Jihočeský
2. Plzeňský
3. Ústecký
4. Moravskoslezský
5. Pardubický
6. Olomoucký
7. Kraj Vysočina

V každém kraji budou pořadatelem do soutěže zařazeny tři předem vybrané studánky, u kterých se bude hlasovat o jejich rekonstrukci. V každém kraji bude na základě výsledků hlasování zrekonstruována jedna vítězná soutěžní studánka.

7. SOUTĚŽE O CENY A JEJICH PRAVIDLA

7.1. Soutěž

Každý hlasující, který se zúčastní hlasování prostřednictvím webové stránky a vyjádří souhlas s těmito pravidly, má možnost se zapojit do soutěže o ceny (dále jen „soutěž“).

Hlasující se může soutěže zúčastnit, pokud splní všechny podmínky účasti uvedené v těchto pravidlech hlasování. Výherci soutěže budou následně vybráni dle způsobu výběru výherců uvedených v bodě 7.1.2. těchto pravidel hlasování. Možnost vyhrát mají pouze ti hlasující, kteří kompletně vyplní registraci, tj. všechna povinná pole ve webovém formuláři na webových stránkách nebo dokončí hlasování skrz svůj profil na sociální síti Facebook a splní všechny podmínky dle instrukcí pro platný hlas. Soutěže o hlavní výhru – víkendový pobyt – se zúčastní jen ti hlasující, kteří se účastní hlasování zasláním soutěžní fotografie viz bod 5.1.

7.1.1. Výhry v soutěži

Soutěží se celkem o 7 výherních víkendových pobytů, 7 turistických batohů a 7 deštníků.

Víkendový pobyt – Jedná se o víkendový pobyt v Hotelu Střelnice v Teplicích nad Metují. Je to pobyt pro 4člennou rodinu s polopenzí a volným vstupem do Adršpašsko-teplických skal.

Batoh – Jedná se o turistický batoh značky Husky.

Deštník – Deštník s funkcí Colormagic, měnící barvu v kontaktu s vodou/deštěm.

Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou. Na výhry udělené v soutěži se nevztahuje možnost výměny za jinou cenu. Výhry není možné vyplatit v hotovosti a rovněž nemohou být předány třetím osobám.

7.1.2. Způsob výběru výherců

Po ověření je každý hlasující zařazený do soutěže o výhry v soutěži. Za každý kraj se losuje nejdřív jeden deštník a pak jeden batoh. Pořadí krajů v losování odpovídá pořadí v bodu 6. Přehled studánek. Do losování jsou zařazené všechny platné a ověřené emailové adresy a profily ze sociální sítě Facebook, které se přihlásily do soutěže.

Následně je odbornou porotou ve složení Michal Vávřil ze společnosti PEPSICO a Michal Bubeníček ze společnosti Etnetera vybraná jedna nejzajímavější fotografie za každý soutěžní kraj. 7 vybraných výherců získává víkendový pobyt v Hotelu Střelnice.

7.1.3. Oznámení o výhře

Výherci budou kontaktováni pořadatelem do 30 dnů po prověření nároku na výhru. K oznámení o výhře bude použita emailová adresa, kterou hlasující uvedl při registraci ve webovém formuláři na webových stránkách. Pokud se výherce nepřihlásí do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o výhře, propadá jeho nárok na výhru pořadateli a pořadatel v tomto případě určí náhradního výherce dle bodu 7.1.2. těchto pravidel hlasování.

Emailová adresa hlasujícího je použita výhradně k informování o případné výhře.

Za správnost kontaktních údajů, na základě kterých bude výherce informován o výhře, pořadatel neodpovídá.

7.1.4. Distribuce výher

Výhry budou pořadatelem, resp. firmou Botticelli distribuovány výhercům prostřednictvím poštovních služeb na adresu výherce, kterou výherce pořadateli sdělí na základě oznámení o výhře. Současně s adresou musí výherce pořadateli sdělit telefonické spojení, na kterém může být kontaktován přepravcem.

8. VYLOUČENÍ HLASUJÍCÍCH Z ÚČASTI NA HLASOVÁNÍ

Z hlasování jsou vyloučeni všichni hlasující, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nesplní pravidla hlasování nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech hlasujících, u nichž je dáno důvodné podezření, že při hlasování uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Za takové praktiky je považováno zejména, nikoli však výlučně:

a) hlasování prostřednictvím více emailových adres patřících jedné fyzické osobě,
b) hlasování, které bylo prokazatelně odesláno pomocí automatizované služby (podle rozboru IP adresy, bloku IP adres, data a času a identifikace prohlížeče), které jsou odeslány během krátkého časového intervalu z jedné IP adresy nebo ze shodného bloku IP adres, které jsou odesílány v pravidelných časových intervalech, které se blíží nastaveným limitům;
c) hlasování, které bylo odesláno z neidentifikovatelných IP adres nebo IP adres anonymizačních služeb;
d) hlasy, které byly odeslány z různých IP adres, ale v krátkém časovém úseku a vždy pro stejný soutěžní příspěvek;
e) použití nedovolených prostředků (např. hackerské nástroje, viry, trojské koně apod.), nebo získání jiné výhody pomocí manipulace;
f) účast prostřednictvím výherních spolků, automatizovaných služeb a především prostřednictvím profesionálních výherních služeb;
g) účast jménem třetí osoby (s i bez jeho vědomí);
h) vložení fotografie nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech;
i) důvodné podezření na vícenásobné hlasování v jednom kraji jednou osobou.

Hlasující, jejichž údaje budou vyplněné v rozporu s těmito pravidly hlasování či budou obsahovat nepravdivé informace, budou z hlasování vyřazeni.

Zjistí-li nebo bude-li se pořadatel domnívat, že existuje jakékoli podezření na porušení pravidel hlasování hlasujícím, je pořadatel oprávněn bez dalšího takového hlasujícího vyřadit z hlasování.

Rozhodnutí pořadatele je konečné bez možnosti jakéhokoliv odvolání.

Vyloučením z hlasování ztrácí hlasující nárok rovněž na zařazení do příslušné soutěže.

8.1. Jak se správně vyfotit u studánky

Správně

Správně vyfocené studánky

Špatně

Špatně vyfocené studánky

9. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY

Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické poruchy a výpadky a funkčnost internetových sítí a dále pak neodpovídá za škody, které vzniknou účastí na hlasování popř. v příslušné soutěži hlasujícímu, za předpokladu, že se nejedná o úmyslně způsobené škody, škody způsobené hrubou nedbalostí nebo nemajetkové újmy.

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů, případně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky je předmětem souhlasu účastníka v samostatném dokumentu ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR), ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, a konečně ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti.

11. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

1. Informace získané od hlasujících budou použity pouze pro účely hlasování a příslušné soutěže. Za obsah hlasování a příslušné soutěže je odpovědný její pořadatel.

2. Účastí v hlasování vyjadřuje hlasující svůj souhlas s pravidly hlasování a s pravidly příslušné soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

3. Do hlasování budou zařazeny pouze platné hlasy odevzdané prostřednictvím vyplněného webového formuláře nebo skrz autorizaci profilu na sociální síti Facebook na webových stránkách. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů uvedených ve webovém formuláři na webových stránkách.

4. U hlasování, které je provedeno prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách je zhotovený záznam obsahující emailovou adresu hlasujícího, datum a čas přijetí a obsah webového formuláře. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení případných výherců příslušné soutěže a vyřešení případných reklamací s tímto souvisejících.

5. Etnetera ani pořadatel nejsou odpovědní za funkčnost internetových sítí a dále pak neodpovídají za nedoručení příslušné registrace.

6. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním hlasování a příslušné soutěže.

7. Pořadatel soutěže je s předchozím písemným souhlasem společnosti Etnetera oprávněn bez náhrady pozměnit nebo upravit pravidla hlasování nebo pravidla příslušné soutěže či hlasování nebo příslušnou soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit, či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla. Pravidla hlasování nebo pravidla příslušné soutěže mohou být ve zkrácené verzi komunikovány na propagačních materiálech v souvislosti s hlasováním, avšak tato úplná pravidla hlasování jsou považována v rámci hlasování a příslušné soutěže za jediná, úplná a konečná.

8. Pořadatel neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v příslušné soutěži, anebo chyby v doručování způsobené na straně internetových sítí popř. poštovních služeb.

9. Pořadatel zajistí uhrazení případné daně fyzických osob vybírané srážkou, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

10. V případě pochybností je za výherce bez dalšího považována osoba, která splnila pravidla hlasovaní a do příslušné soutěže byla zařazena dle vlastního rozhodnutí.

11. Nedodržením podmínek uvedených v těchto pravidlech hlasování nárok na výhru zaniká a propadá ve prospěch pořadatele.

12. Z hlasování a příslušné soutěže jsou vyloučeni všichni členové realizačního týmu pořadatele, všichni zaměstnanci společnosti Etnetera a všichni zaměstnanci s nimi spolupracujících agentur a společností a rodinní příslušníci těchto zaměstnanců a členů realizačního týmu v přímé linii. V případě, že se hlasujícím nebo výhercem v příslušném hlasování nebo soutěži stane taková osoba, hlas nebude zařazen do hlasování a případná výhra se takovému výherci neodevzdá.

13. Veškeré nepřevzaté výhry propadají pořadateli příslušné soutěže. Pořadatel neodpovídá za vady, poškození či ztrátu spojené s dodávkou výher. Reklamace na výhry se nevztahují.

14. Stížnosti, které se vztahují na průběh hlasování nebo příslušné soutěže, musí být učiněny nejpozději v průběhu 14 dnů po vzniku důvodu ke stížnosti, a to písemně na adresu pořadatele. Stížnosti učiněné prostřednictvím telefonu nebo stížnosti učiněné mimo termín uvedený v předchozí větě, nebudou brány v úvahu.

15. Tato pravidla hlasování a pravidla příslušné soutěže jsou k dispozici na webových stránkách a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle pořadatele.

V Praze dne 1.5.2018